Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu

ogłasza nabór na stanowisko

referent ds. płac

 

Data publikacji: 16.05.2018 roku.

 1. Adres jednostki:

        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu
        ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400 Zamość

 1. Określenie stanowiska: referent ds. płac  
 2. Wymiar etatu: pełny etat (40 godzin tygodniowo)
 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • wykształcenie wyższe i 2 lata praktyki na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie i 4 lata praktyki na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie oświaty, znajomość przepisów w zakresie ustawy ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • naliczanie wynagrodzenia, składek ZUS, podatku, zasiłków,
 • biegła obsługa komputera.
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • znajomość obsługi programu Vulcan - płace , Płatnik ZUS, systemu bankowości elektronicznej, Word, Excel, obsługa poczty elektronicznej, PFRON,
 • umiejętność sporządzania list płac,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań statystycznych GUS,
 • rozlicznie nieobecności z tytułu choroby,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobra organizacja.
 1. Zakres obowiązków:
 • w oparciu o otrzymane dokumenty kadrowe nalicza wynagrodzenia zasadnicze, premię, dodatki stażowe, funkcyjne, godziny nadliczbowe, dodatki za wychowawstwo itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • nalicza ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe, dodatki wyrównawcze do najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej itp.
 • nalicza pracownikom zasiłki z ubezpieczenia społecznego tj. chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • dokonuje potrąceń z wynagrodzeń tj. składek związkowych, składek na ubezpieczenia pracowników, składek i pożyczek z KZP, pożyczek mieszkaniowych oraz sporządza ich wykazy,
 • w ustalonych terminach sporządza listy płac, wyrównań, zasiłków itp.
 • sporządza listy płac i rozlicza wypłaty z ZFŚS przyznane zatrudnionym pracownikom oraz emerytom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu,
 • przygotowuje przelewy potrąconych kwot oraz przelewy wynagrodzeń na konta osobiste pracowników,
 • w obowiązujących terminach nalicza zobowiązania wobec ZUS, przygotowuje dokumentację rozliczeniową oraz przelewy naliczonych składek, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w obowiązujących terminach nalicza, potrąca i rozlicza z Urzędem Skarbowym zaliczki podatku dochodowego zatrudnionych pracowników, w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • w obowiązujących terminach sporządza deklaracje rozliczeniowe dotyczące przekazanych kwot podatku dochodowego PIT-4,
 • prowadzi kartoteki wynagrodzeń, wypłaconych zasiłków, wypłat z tytułu absencji pracowników itp.,
 • wystawia zaświadczenia o wysokości zarobków, wystawia zaświadczenia do ZUS o wysokości dochodów osiąganych przez emerytów i rencistów oraz Rp-7 ,
 • sporządza meldunki płacowe oraz współuczestniczy w sporządzaniu sprawozdań finansowych dotyczących wydatków płacowych,
 • uzgadnia z Głównym Księgowym naliczenia wydatków płacowych i innych,
 • wykonuje inne prace zlecone przez przełożonego.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 • życiorys zawodowy CV ze szczególnym uwzględnieniem dorobku zawodowego *),
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dowody potwierdzające doświadczenie (dorobek zawodowy),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego.

*)  CV powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902 ze zm.). "

 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego  62, 22-400 Zamość w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem oraz numerami telefonów kontaktowych wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko referent ds. płac” w terminie do 30 maja 2018 r., do godziny 12.00. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Otwarcie kopert i ogłoszenie wyników:
 • Otwarcie ofert i wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 13.00. Kandydaci spełniający wymagania formalne konkursu zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP szkoły: http://bip.zsp3zamosc.pl/- tablica ogłoszeń.