ZSP Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu jest szkołą publiczną.
Organem prowadzącym dla szkoły jest Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zamościa.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.